TR.2023-065

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) heeft als belangrijkste taak zich te buigen over beleidsmatige thema’s betreffend organisatorische, onderwijsinhoudelijke en/of personele aangelegenheden. Heb je hierover vragen, dan kun je deze in de MR aan de orde stellen.

De MR bestaat uit zes leden, drie ouders en drie teamleden. De directeur woont de vergaderingen bij als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag. Voordat het bestuur bepaalde zaken kan invoeren, wijzigen of afschaffen, wordt de MR om advies dan wel instemming gevraagd.

De MR vergadert ongeveer zeven keer per schooljaar. De vergaderingen zijn in principe openbaar. Verkiezingen vinden plaats aan het eind van het schooljaar. Je ontvangt hierover zo vroeg mogelijk bericht via onze nieuwsbrief.

Vergaderingen

De vergaderingen zijn openbaar, dus als je een keer een bijeenkomst wilt bij wonen, ben je van harte welkom. De vergaderdata zijn:

  • ​12 sep 2023
  • 24 okt 2023
  • 12 dec 2023
  • 30 jan 2024
  • 26 mrt 2024
  • 4 jun 2024
  • 2 jul 2024

De huidige samenstelling van de MR is:

OudergeledingPersoneelsgeleding
Erik Malta (secretaris/notulist)Astrid Otter (voorzitter)
Nadia Veneman (afgevaardigde GMR)Diane de Koster (penningmeester)
Remco de Vos

Het e-mailadres van de MR is: mr.trinoom@opoz.nl.